Cases
Lichtaartsebaan 49b
2460 Kasterlee
Duveltje?

Algemene voorwaarden

Volgende artikelen zijn van toepassing op de geleverde diensten van iSmart Digital BV, vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel in België te Boskant 7, 2460 Lichtaart (Kasterlee), ingeschreven onder BTW BE 0738.801.884, hierna vermeld als iSmart.

Artikel 1 - Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortkomende diensten en leveringen, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. De klant wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en zich hier ten volle mee akkoord te verklaren.

Artikel 2 – Offertes

Alle offertes worden gratis en vrijblijvend opgesteld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 – Webdesign, grafisch ontwerp en softwareontwikkeling

De oplevering van een project houdt in dat de ontwikkeling ervan voltooid is en deze beschikbaar gesteld kan worden voor het publiek op de domeinnaam van de klant. Na de oplevering worden verdere aanpassingen apart in rekening gebracht. In het geval van software ontworpen door iSmart, is de klant als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, daarbij rekening houdend met de specificaties en instructies van iSmart. Websites, broncodes en software ontworpen door iSmart mogen in geen geval gekopieerd worden, tenzij mits schriftelijke toestemming van iSmart. De door iSmart ontwikkel-de website wordt opgenomen in het referentieportfolio. Klanten die dat niet wensen kunnen zich zonder gevolg verzetten tegen deze vermeldingen.

ARTIKEL 4 - Web hosting en domeinregistratie

De web hosting kan enkel gebruikt worden voor legale doeleinden. Het online plaatsen van illegaal materiaal, adult materiaal… is dus verboden. Bij het overtreden van deze voorwaarden, behoudt iSmart het recht om onmiddellijk het gebruikersaccount te stoppen of te annuleren, zonder enige kans op terugbetaling of vergoeding voor kosten. De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. iSmart biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor wat de .be-domeinnamen betreft, verklaart de klant zicht uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS Belgium (te raadplegen op de website www.dnsbelgium.be). iSmart draagt op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden of het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zou uitmaken op rechten van derden. De klant zal iSmart steeds vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. In geen geval is iSmart aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, reputatie of klanten, of verliezen ten gevolgen gerechtelijke stappen, ondernomen door derden tegen de klant. iSmart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetconnectie door technische of andere storingen.

ARTIKEL 5 - Leveringstermijn

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden tijdig over te maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De leverings- en/of uitvoeringstermijn meegedeeld aan de koper is zuiver indicatief en mag in geen geval beschouwd worden als een waarborg of verbintenis onzentwege. Niettemin gaat iSmart de verbintenis aan naar best vermogen de termijnen te eerbiedigen.

ARTIKEL 6 - Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen iSmart en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij iSmart of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iSmart de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen, aanpassen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van iSmart of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. iSmart staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door iSmart geleverde producten en/of resultaten van de diensten.

ARTIKEL 7 - Prijzen en betalingen

Al onze prijzen zijn, behoudens een andere vermelding, exclusief 21% BTW. iSmart is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht aanbrengt. Prijzen van de hosting abonnementen en domeinnaamregistraties kunnen op elk moment gewijzigd worden. De gebruiker zal hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Nieuwe prijzen gaan in op de eerste dag van de eerstvolgende abonnementsperiode. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen gelijk aan de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties (wet van 2 augustus 2002). Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75,00 euro. Door niet betaling van één enkele factuur zal bovendien de betaling van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs vóór hun vervaldatum. Bij webdesign en/of de creatie van grafisch ontwerp en maatsoftware kan vóór de start van het project 30% van de contractwaarde bij wijze van voorschot worden gefactureerd. Het voorschot kan in geen geval terugbetaald worden aan de klant. Na voltooiing van het ontwerp en goedkeuring van de klant wordt de resterende 70% van het totaalbedrag gefactureerd indien er reeds een voorschot betaald werd. Na ontvangst van dit restsaldo op de rekening van iSmart wordt de website online geplaatst op de domeinnaam van de klant, en worden de eventuele finale grafische ontwerpen geleverd aan de klant. Eventuele wijzigingen en/of uitbreidingen na oplevering, aan een website of programma ontwikkeld door iSmart, zullen achteraf gefactureerd worden. Deze  wijzigingen, uitbreidingen of aanpassingen buiten het contract zullen worden gefactureerd aan het op dat moment geldende uurtarief, tenzij anders vermeld in een eventueel onderhoudscontract. Het design zal in samenspraak worden afgesproken en zal toegankelijk zijn via een testomgeving waar de klant constante toegang tot heeft. De klant kan hierop zijn bevindingen via mail naar ons toezenden waardoor wij aanpassingen kunnen gaan uitvoeren. Alle aanpassingen aan het het op dat moment geldende uurtarief. In geval van wanbetaling behoudt iSmart zich het recht om de diensten onmiddellijk te beëindigen.

ARTIKEL 8 - Contractduur en beëindiging

Een abonnement (web hosting, domeinnaam, onderhoudscontract, softwarelicentie) wordt, tenzij anders vermeld op de offerte of factuur, voor minimum 1 jaar afgesloten. Dit abonnement wordt na deze periode jaarlijks verlengd, tenzij de opdrachtgever expliciet vraagt zijn abonnement op te zeggen. Deze opzegging dient schriftelijk (post) of via e-mail uiterlijk 2 maanden vóór de einddatum van het abonnement doorgegeven te worden aan iSmart. Voor overige overeenkomsten gelden de afspraken gemaakt tijdens de bestelling. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang iSmart haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 100 euro.

ARTIKEL 9 - Klachten en geschillen

Om geldig te zijn, dienen klachten binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk in ons bezit te zijn. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank bevoegd op basis van de vestigingsplaats van iSmart. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 10 - Behandeling van persoonsgegevens

iSmart hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van informatieve nieuwsberichten en nieuwsbrieven over de werking, realisaties, dienstverlening, tarieven, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten in verband met uw sector, et cetera. Uw gegevens worden in geen geval overgemaakt aan derden, noch voor informatieve, noch voor publicitaire doeleinden. iSmart heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Omarm technologie

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Cases
info@ismart.be+32 3 303 72 89
© iSmart  2021
algemene voorwaardenprivacy policyprivacy instellingen wijzigen
Wij gebruiken cookies om onze website en onze service te optimaliseren.
Bekijk voor meer informatie het privacybeleid
Update voorkeuren